ប្រកាស បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ខាងមុខ កម្មករ និយោជិត បាន​សម្រាក​មុន ១​ថ្ងៃ នឹង​ក្រោយ​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត ១​ថ្ងៃ ដោយ​រក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួលនៅដដែល

បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ខាងមុខ កម្មករ និយោជិត បាន​សម្រាក​មុន ១​ថ្ងៃ នឹង​ក្រោយ​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត ១​ថ្ងៃ ដោយ​រក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួលនៅដដែល

4406

រាជរដ្ឋាភិបាល​យល់ព្រម​ជា​គោលការណ៍ ឱ្យ​បងប្អូន​កម្មករ និយោជិត នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស បាន​ឈប់​សម្រាក​ដើម្បី​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែមិថុនា បាន​សម្រាក​មុន ១​ថ្ងៃ នឹង​ក្រោយ​ថ្ងៃបោះ​ឆ្នោត ១​ថ្ងៃ ដោយ​រក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួល និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេង​ៗ នៅ​ដដែល​។