ជំនឿ កុរ រោង និងមមែ ទេវតាទ្រព្យដល់ លុយក៏រាប់មិនអស់ដែរ

កុរ រោង និងមមែ ទេវតាទ្រព្យដល់ លុយក៏រាប់មិនអស់ដែរ

199

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?
ឆ្នាំកុរ

ឆ្នាំកុរ ក្នុងពេលវ័យក្មេងអាចជួបនឹងទុក្ខលំបាកច្រើន។ ប៉ុន្តែពេលដែលមានអាយុរាងច្រើន នឹងចាប់ផ្តើមមានផ្កាយសំណាងតាមជួយ ដោយជួយនាំទ្រព្យមកពីទិសទាំង៨តែម្តង។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមានលុយរាប់ឡើងទន់ដៃតែម្តង។

ឆ្នាំរោង

ឆ្នាំរោង ក្នុងពេលវ័យក្មេង សម្ពាធការងារកើនឡើងខ្លាំង ដោយមិនសូវមានពេលទំនេរឡើយ។ ប៉ុន្តែក្រោយពេលវ័យកណ្តាល នឹងមានលុយចូលមកធ្វើឲ្យអ្នករាប់មិនចេះអស់ឡើយ ដោយចូលខ្លាំងណាស់។

ឆ្នាំមមែ

ឆ្នាំមមែ ឱកាសនឹងចូលមករកអ្នកច្រើនណាស់។ ជាពិសេស អ្នកក៏អាចចំណេញបានក្រដាសប្រាក់ធំៗច្រើនផងដែរ។ ដូចនេះ លុយចូលមកធ្វើឲ្យអ្នករាប់យ៉ាងណាក៏រាប់មិនចេះអស់នោះដែរ ព្រោះចូលជាបន្តបន្ទាប់គ្នា៕