ជំនឿ រកា វក និងឆ្លូវ ងាយឈ្នះបានរង្វាន់ធំណាស់

រកា វក និងឆ្លូវ ងាយឈ្នះបានរង្វាន់ធំណាស់

289

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំរកា

ឆ្នាំរកា នឹងអាចទទួលបានទ្រព្យធំមួយផ្នែកដោយភ្ញាក់ផ្អើរ។ ជាពិសេស ក៏ងាយឈ្នះបានរង្វាន់ធំផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យចំណូលរបស់អ្នកកើនឡើងខ្លាំងណាស់ក្នុងមួយរយៈពេល។

ឆ្នាំវក

ឆ្នាំវក មានខួរក្បាលឆ្លាតណាស់ ដោយអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ពីការបណ្តាក់ទុន។ ជាពិសេស លាភល្អៗក៏តែងតែតាមជាប់ជិតខ្លួនផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យលុយធំៗចូលមកក្នុងឃ្លាំងច្រើន។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ឆ្នាំឆ្លូវ ងាយឈ្នះបានរង្វាន់ធំណាស់ ដោយមិនចេះតិចនោះឡើយ។ ជាពិសេស លាភក្រៅក៏ចូលមកជាបន្តបន្ទាប់គ្នាផងដែរ។ ដូចនេះ ក្នុងគណនីសន្សំប្រាក់នឹងកើនលេខមិនគួរឲ្យជឿឡើយ៕